Pesto Tomato Burrata Spread


Pesto Tomato Burrata SpreadIngredients
  •     1 baguette, sliced
  •     Olive oil, drizzle
  •     2–3 garlic cloves
  •     6 ounces basil pesto
  •     1/2 cup simple roasted tomato jam
  •     8 ounces burrata
  •     Salt and pepper to taste

Next [Instruction]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Loading...

Iklan Bawah Artikel